Όροι χρήσης και συνεργασίας

Η χρήση του δικτυακού ιστοτόπου http://www.webstation.gr (εφεξής webstation) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της webstation αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της webstation. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της webstation.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της webstation καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Ανάληψη έργου και Παράδοση έργου

Η ανάληψη ενός έργου γίνεται εφόσον έχετε αποδεχτεί τους παρόντες όρους και έχει εξοφληθεί η προκαταβολή που έχει συμφωνηθεί προφορικώς ή γραπτώς.

Η παράδοση ενός έργου γίνεται σε ημερομηνία που έχει προκαθοριστεί κατά την ανάληψη του έργου και έχουν τηρηθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις που συμφωνήθηκαν.

Τιμολόγηση έργου – Τρόποι εξόφλησης έργου – Χρέωση επιπλέον των συμφωνηθέντων

Η τιμολόγηση ενός έργου γίνεται βάσει των υπηρεσιών που παρέχει η webstation αλλά και των επιπλέον λειτουργιών που απαιτούνται σε ένα έργο. Ο πελάτης ενημερώνεται για το πλήρες κόστος κατασκευής της ιστοσελίδας του πριν οριστικοποιηθεί η ανάθεση της κατασκευής της στη webstation.

Η εξόφληση του έργου – εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά – γίνεται κατά βάση καταθέτοντας το 50% της αξίας του ως προκαταβολή την ημέρα ανάληψής του από τη webstation και το υπόλοιπο 50% την ημέρα παράδοσης του έργου. Σε περίπτωση ακύρωσης της συνεργασίας από τον πελάτη δεν επιστρέφεται η προκαταβολή.

Η webstation διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ανάλογα το κόστος ενός έργου ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί και απαιτεί επιπλέον των συμφωνηθέντων υπηρεσίες.

Υποστήριξη ιστοσελίδας

Η υποστήριξη της ιστοσελίδας – και όχι διαχείριση – αφορά :

Τεχνικά θέματα: Επίλυση τεχνικών προβλημάτων όπως η λειτουργία των email, θέματα φιλοξενίας, αντίγραφα ασφαλείας και όλες τις απαραίτητες αναβαθμίσεις.

Επιχειρησιακά θέματα: Η επιχειρησιακή υποστήριξη αφορά θέματα δυσλειτουργίας διαχείρισης, δυσκολίες προσθήκης περιεχομένου, δυσκολίες με ανέβασμα εικόνων.

Θέματα προώθησης: Αφορά συμβουλές για ενέργειες επίτευξης καλύτερης προώθησης της ιστοσελίδας σας και κατ΄επέκταση των υπηρεσιών και των προϊόντων σας.

Εκπαίδευση διαχείρισης: Αφορά την εκπαίδευση του διαχειριστή της ιστοσελίδας σε σχέση με τις λειτουργίες εκείνες που μας έχει ζητήσει ο πελάτης να αναπτύξουμε.

Πρέπει να σημειωθεί πως υποστηρίζουμε μόνο τις ιστοσελίδες που κατασκευάζουμε και δεν αναλαμβάνουμε την υποστήριξη ιστοσελίδων που έχουν κατασκευαστεί από κάποιο άλλο γραφείο.

Για κάθε ιστοσελίδα που κατασκευάζουμε παρέχουμε 6-μηνη δωρεάν υποστήριξη και από εκεί και πέρα μπορούν να επιλέγουν οι πελάτες επιπλέον υποστήριξη 6 μηνών, 1 έτους ή 2 ετών με τις αντίστοιχες χρεώσεις που συμπεριλαμβάνοται στην προσφορά.

Δικαίωμα διακοπής συνεργασίας

Η webstation διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της συνεργασίας της σε περίπτωση που:
– δεν έχουν ικανοποιηθεί οι οικονομικές απαιτήσεις απέναντί της.
– αλλαχθούν κωδικοί πρόσβασης στα πακέτα φιλοξενίας χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση της webstation.
– εξωτερικοί παράγοντες, τρίτα πρόσωπα στη συνεργασία, αποκτήσουν πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες και αρχεία χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση της webstation.
– μη τήρηση των όρων χρήσης και συνεργασίας.

Φιλοξενία ιστοσελίδων – Domain names

Η webstation δεν μεταπουλά και δεν εμπορεύεται πακέτα φιλοξενίας (Hosting plans) και ονόματα ιστοχώρων (Domain names). Λειτουργεί συμβουλευτικά, υποστηρικτικά και διαμεσολαβητικά χωρίς χρέωση οποιασδήποτε προμήθειας.

Τα πακέτα φιλοξενίας (Hosting plans) και τα ονόματα ιστοχώρων (Domain names) είναι στην κυριότητα του κάθε πελάτη.

Εκπαίδευση περισσοτέρων του ενός διαχειριστών

Η webstation εκπαιδεύει έναν μόνο διαχειριστή για κάθε ιστοσελίδα που αναλαμβάνει να κατασκευάσει. Η εκπαίδευση περισσοτέρων του ενός διαχειριστών χρεώνεται με την ώρα.

Ανέβασμα περιεχομένου – Διατήρηση αρχείου περιεχομένου

Η webstation δεν έχει υποχρέωση να ανεβάζει περιεχόμενο σε μια ιστοσελίδα η οποία διαθέτει δυναμική διαχείριση περιεχομένου και έχει εκπαιδευτεί ήδη διαχειριστής για τη συγκεκριμένη εργασία.

Η webstation διατηρεί πέρα από τα αρχεία της ιστοσελίδας, τα αρχεία περιεχομένου που έχει αποστείλει ο πελάτης. Σε περίπτωση που δεν της έχουν σταλεί αρχεία περιεχομένου, δεν έχει καμία υποχρέωση να διατηρεί ξεχωριστά αρχεία πέρα από αυτά που είναι δημοσιευμένα και αναρτημένα στην ιστοσελίδα. Περιεχόμενο που έχει ανέβει και περιέχεται στην ιστοσελίδα διατηρείται μόνο στα αρχεία της ιστοσελίδας και όχι σε ξεχωριστά αρχεία (π.χ. αρχεία τύπου .doc).

Μετάφραση περιεχομένου

Η webstation σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει τη μετάφραση περιεχομένου ιστοσελίδων. Σε ιστοσελίδες που διαθέτουν ξενόγλωσσες εκδόσεις αποτελεί καθήκον και αρμοδιότητα του ιδιοκτήτη και διαχειριστή της η μετάφραση του ξενόγλωσσου περιεχομένου.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Όλο το περιεχόμενο της webstation, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της webstation και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Η webstation διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Το περιεχόμενο της webstation διατίθεται στους επισκέπτες / χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της webstation. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις σελίδες της webstation και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της webstation, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο info@webstation.gr.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της webstation σε σχέση με τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright), καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή της webstation και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της webstation από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της webstation παρακαλούμε αποστείλατε email στη διεύθυνση info@webstation.gr. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο info@webstation.gr.

 

Θέλεις να συνεργαστείς μαζί μας;
Start a project